Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Definities
Artikel 2 : Toepasselijkheid
Artikel 3 : Overeenkomst
Artikel 4 : Persoonsgegevens
Artikel 5 : Aanbod
Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
Artikel 7 : Levering
Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 : Retour
Artikel 10 : Intellectueel eigendom
Artikel 11 : Overmacht
Artikel 12 : Schadevergoeding
Artikel 13 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 : Definities 

1.1 Onder “Meublowski” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de VOF, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Utrecht, met KVK nummer 59813830 en BTW nummer 853654451B01.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel en/of webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon,
die via Meublowski een bestelling plaatst.

Artikel 2 : Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de winkel en/of webshop www.meublowski.nl
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Meublowski behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 : Overeenkomst

3.1 Meublowski maakt gebruik van een ‘koopformulier’. Om een product te kopen dient men het koopformulier volledig in te vullen en te versturen (via de button ‘versturen’) Zodra de order per e-mail bevestigd wordt hebben de klant en Meublowski een geldige overeenkomst.
Deze elektronische bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.
3.2 Alleen bestellingen met duidelijke naam, adres gegevens en telefoonnummer vermelding worden in behandeling genomen.
3.3 Gereserveerde items worden maximaal 7 dagen vastgehouden.
Na deze 7 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 : Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Meublowski vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop.
– In de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief
(indien de klant hiervoor heeft gekozen).

Artikel 5 : Aanbod 

5.1 Meublowski verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten.
Dit behoort bij het product. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt.
5.2 Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Meublowski met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Meublowski garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Meublowski passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.3 Meublowski verkoopt de verlichting veelal met nieuwe bedrading echter raadt Meublowski aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen.
5.4 Meublowski kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.5 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld/aangevraagd. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft.

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door Meublowski vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Vrijwel 100% van de aangeboden artikelen zijn BTW artikelen. De BTW wordt vermeld op de factuur.
6.3 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Contant of pinbetaling bij afhalen of bezorging van bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant).
– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag over op bankrekening NL 67 INGB 0006 7590 35 t.n.v. Meublowski te Utrecht, onder vermelding van de artikelomschrijving.
Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven.
Bij overschrijding van de termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Meublowski.
6.4 Zodra een artikel besteld is, wordt dit vermeld als “ gereserveerd”.
Indien 7 dagen na bestelling de betaling niet binnen is, wordt het artikel weer in de verkoop gedaan.
6.5 Meublowski behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 7 : Levering

7.1 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met Meublowski.
7.2 Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via email contact te worden opgenomen met info@meublowski.nl
over de hoogte van de verzendkosten.
7.3 De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is Meublowski hiervoor niet aansprakelijk.
7.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd Meublowski de bestelling binnen tien werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief
en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding
en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
7.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud

8.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden.
Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Meublowski zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9 : Retour

9.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Retour sturen kan binnen 7 dagen na aankoop/ontvangen van het artikel, enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.
9.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, geretourneerd.
9.3 Meublowski behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 10 : Intellectueel eigendom 

10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Meublowski of andere rechthebbenden. Foto’s, afbeeldingen van Meublowski mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

Artikel 11 : Overmacht 

11.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 : Schadevergoeding

12.1 Meublowski kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.
12.2 Meublowski is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Meublowski niet te voorzien gebrek.

Artikel 13 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.